Werkwijze & visie

“Laten we niet vergeten dat de kleine emoties de grote kapiteins van ons leven zijn, en dat we gehoorzamen zonder dat we dat in de gaten hebben.”
-Vincent Van Gogh

Psychotherapie helpt je binnen een veilig en begrensd kader klaarheid te krijgen in waar je op dit moment in je leven op vastloopt. Je hoeft geen concrete vraag te hebben of een duidelijk welomschreven probleem bij een eerste gesprek.
Samen trachten we op ervarings-, cognitief en gedragsniveau zichtbaar te maken welke patronen spelen in je leven en hoe deze je belemmeren. Psychotherapie helpt je bewust te worden om van daaruit tot de gewenste veranderingen te kunnen komen en verantwoordelijkheid te nemen.

Het eerste gesprek is een intakegesprek, met andere woorden een kennismakingsgesprek, waarin ik samen met jou een eerste poging doe tot concretisering van je klachten en de reden waarom je net nu komt. Hierbij bevraag ik ook de context waarin je leeft, wat jouw steunbronnen zijn, wat jouw verwachtingen (zouden kunnen) zijn en wat je van mij kan verwachten. Aan het einde van dit gesprek bepalen we of we al dan niet een traject opstarten. De duur van een therapie is moeilijk te voorspellen. Dat hangt af van je vraag, je engagement en je klachtenpatroon. Aan het einde van een eerste gesprek kan ik hierover een voorzichtige inschatting maken.

Ik ben opgeleid als integratief psychotherapeut, doelgroep volwassenen, aan de Universiteit Antwerpen. ‘Integratief’ wil zeggen dat ik een integratie maak van verschillende psychologische stromingen, waarbij ik dié werkwijze kies die het best bij jouw noden en je persoon op dìt moment past.

De twee hoofdbenaderingen waarin ik ben opgeleid, zijn de cliëntgericht-experiëntiële benadering en de cognitieve gedragstherapie.

Cliëntgericht‘ betekent, zoals het woord verklapt, dat jij, als cliënt, en je verhaal in het hier en nu centraal staan binnen de therapie. Op basis van jouw verhaal onderzoeken we op een niet-oordelende wijze waar je vastgelopen bent en op welke manier groei en ontwikkeling weer mogelijk kan worden in jouw leven.
Experiëntieel‘ verwijst naar het ervaringsniveau. De beleving, emoties en de lijfelijke ervaring krijgen de focus binnen experiëntiële technieken.
De cliëntgericht-experiëntiële benadering ziet de mens als een dynamisch wezen dat het potentieel heeft en van nature wil groeien tot de beste versie van zichzelf. Echter door het lot, de context waarin je geboren bent of beland bent doorheen je leven, door negatieve of traumatische ervaringen, kunnen we stagneren. Stagnatie uit zich dan in de vorm van angststoornissen, depressie, burn-out, vervreemding, verslaving, relationele problemen en noem maar op. Binnen deze stroming wordt de emotionele stagnatie onderzocht met als doel herstel en verandering te bekomen rekening houdend met de beperkingen van context en van het leven.

Twee filmpjes die aansluiten bij deze visie…

Een kort verhaaltje over emoties: Alfred & Shadow

Een verhaal over zelfkritiek: A short story about self-criticism

Binnen de cognitieve gedragstherapie worden jouw gedachten, gevoelens en gedrag in kaart gebracht die zich binnen het vastlopend patroon afspelen dat tot jouw klachten en hulpvraag heeft geleid. Vanuit het in kaart brengen van dit patroon kan gewerkt worden naar verandering. Psychoëducatie rond hoe omgaan met emoties, het uitdagen van disfunctionele gedachten en gedragsexperimenten zijn voorbeelden van technieken binnen de CGT.

Als therapeut hanteer ik een holistische visie, wat wil zeggen dat ik jou als mens met jouw verhaal en jouw klachten in het geheel van de context waarin je leeft, beluister. Menselijke verhalen en dus ook klachten en problemen ontstaan steeds in relatie met de ander en je context. Met context bedoel ik dus niet alleen hoe je leven er hier en nu uitziet, maar ook je eerste relaties en het gezin waarin je bent geboren, de rollen die je als kind hebt opgenomen, bepaalde gebeurtenissen doorheen je leven, het lichaam dat je hebt meegekregen, nieuwe relaties die je hebt gekozen, je temperament, je levensfase, het land waarin je bent geboren, je gezondheid, keuzes die je hebt gemaakt, enz.